Jak na reklamace – část 2.

26. července 2010
TWEET SDÍLET
Jaká je záruční a reklamační lhůta? Jaké jsou druhy odpovědnosti za vady? Kdo a kdy musí prokazovat vadu? Informace nalezete v druhém dílu našeho seriálu.

V minulém díle jsem popsal základní aspekty při uzavírání kupních smluv. Nyní už tedy nic nebrání výkladu o druzích odpovědnosti za vady, uplatnění odpovědnosti za vady (reklamaci) a záruční a reklamační lhůtě. O správném postupu při reklamaci, nezákonných postupech prodejců a pravidlech při odstupování od kupní smlouvy si budete moci přečíst v poslední části seriálu.

Jak na reklamace - část 1.

Opět zdůrazňuji, že text postihuje pouze spotřebitelskou oblast (občanskoprávní). Nebude se týkat oblasti obchodněprávní, kde platí jiná pravidla.

Druhy odpovědnosti za vady

Obecně můžeme odpovědnost prodávajícího za vady rozdělit na dvě základní kategorie, které se liší z hlediska obsahu a částečně i z hlediska uplatnění odpovědnosti, ale mají mezi sebou funkční souvislost. První (zákonná) spočívá v odpovědnosti prodávajícího za to, že je prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě druhé (záruční) odpovídá prodávající, nejde-li o věci, které podléhají rychlé zkáze nebo o věci použité, za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

Uplatnění odpovědnosti

1) Pokud není věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou (tedy je v rozporu s kupní smlouvou, především tzn., že věc má vady, nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, popisované, očekávané, popř. obvyklé ), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Kupující má na výběr, zda se tak uskuteční výměnou věci nebo její opravou. Není-li oprava ani výměna možná, má kupující možnost požadovat buď přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo od kupní smlouvy odstoupit. Pokud ale kupující o rozporu s kupní smlouvu věděl nebo rozpor sám způsobil, výše uvedené neplatí a kupující za rozpor neodpovídá.

Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, kterým (umožňuje-li odstoupení zákon nebo smluvně stanovené podmínky) dochází ke zrušení platné smlouvy. Dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, mají strany vzájemnou povinnost navrátit plnění, které si poskytly. Kupující tedy např. notebook, prodávající pak kupní cenu v plné výši.

Projeví-li se rozpor s kupní smlouvou během šesti měsíců ode dne převzetí věci, je občanským zákoníkem konstruována vyvratitelná právní domněnka, že takový rozpor existoval již při převzetí věci, neodporuje-li to povaze věci nebo není-li prokázán opak. Důkazní břemeno v tomto případě leží na prodávajícím, ten musí prokázat, že tomu tak nebylo, příp. že rozpor zapříčinil svým jednáním kupující. Jestliže tak neučiní (v praxi to bývá pro prodávajícího poměrně obtížné), je možné v případě uplatnění odpovědnosti za vady postupovat tak, jak je uvedeno výše.

Vyvratitelná právní domněnka je zákonem konstruovaná skutečnost, která platí, dokud není prokázán její opak.  

Důkazní břemeno je zjednodušeně řečeno specifická povinnost důkazně unést v civilním soudním sporu svá tvrzení. Neunesení důkazního břemena se zpravidla rovná prohře ve sporu.

2) Pokud se dostane věc, nejde-li o věc podléhající rychlé zkáze nebo věc použitou, do rozporu s kupní smlouvou po převzetí věci (typickým příkladem je třeba náhlá nefunkčnost displeje u notebooku) a to ve 24 měsíční zákonné záruční lhůtě (u spotřebního zboží), může kupující uplatnit odpovědnost za vady různým způsobem v závislosti na povahu vady.

Jde-li o vadu odstranitelnou, kupující má právo požadovat včasné, řádné a bezplatné odstranění, prodávající má povinnost vadu bez zbytečného odkladu. Jestliže to není vzhledem k povaze věci neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci nebo výměnu součásti, týká-li se vada součásti. Není-li takový postup možný, lze požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Opětovným vyskytnutím vady po opravě se má na mysli stav, kdy se po opravě věci objeví stejná vada ještě dvakrát, jde tedy o tři stejné vady. Větší počet vad pak znamená, má-li věc tři a více vad současně, které brání řádnému užívání věci.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Prodávající může ze své vůle poskytnout větší míru nápravy pro kupujícího (spotřebitele), než mu ukládá zákon. Např. pokud půjde o první odstranitelnou vadu a oprava by byla úměrná, nemusí vadu odstraňovat, ale může nabídnout třeba výměnu vadné věci za věc novou. V rozporu se zákonem k tíži spotřebitele samozřejmě být nesmí.

Záruční a reklamační lhůta

Záruční lhůta na spotřební zboží je podle občanského zákoníku 24 měsíců. Prodávající může tuto lhůtu prodloužit, nesmí ji ovšem zkracovat. Záruční lhůta bývá zpravidla zaznamenána v záručním listu nebo dokladu o zakoupení věci. Jestliže kupující záruční list neobdrží, je mu prodávající na jeho žádost povinen záruční list v písemné formě vystavit.

Záruční lhůta začíná běžet od převzetí věci kupujícím (spotřebitelem). Dojde-li k uplatnění práva z odpovědnosti za vady, záruční lhůta se na dobu od uplatnění práva až do skončení opravy staví. V praxi to znamená, že se o tu dobu záruka jakoby prodlouží. Prodávající má povinnost vydat potvrzení o tom, kdy bylo právo uplatněno, stejně tak i o tom, kdy byla provedena oprava a jak dlouho trvala. Jestliže dojde k výměně zboží, tak začíná běžet nová záruční lhůta od převzetí věci. Stejně tak, dojde-li k výměně součástky věci, na kterou byla poskytnuta záruka.

Pokud tedy zakoupíte a převezmete spotřební zboží 2. 8. 2010, záruční lhůta končí 2. 8. 2012. Když se objeví vada do 6 měsíců tedy do 2. 2. 2011, tak se na vás vztahují práva (není-li prokázán opak vyvratitelné domněnky) popsaná v odstavci 1 a má se tedy za to, že vada existovala již při převzetí věci. Po uplynutí 6 měsíců se v případě vady uplatňuje postup popsaný v odstavci 2 až do skončení lhůty. V případě, že 10. 5. 2012 dojde k výměně věci za novou, začíná běžet nová dvouletá lhůta, která končí ke dni 10. 5. 2014.

Reklamační lhůtu v občanském zákoníku nenajdete, je stanovena v zákoně o ochraně spotřebitele. Podle § 19 odst. 3 OchrSp je prodávající nebo jím pověřený pracovník povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená k odbornému posouzení vady.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (prodávající se spotřebitelem se mohou dohodnout na delší lhůtě; jedná se o dohodu, to znamená, že musí souhlasit obě strany, jako spotřebitel tedy nemusíte na případný nátlak prodávajícího o prodloužení přistupovat). Do 30 dní se počítá jak samotné odstranění vady, tak rozhodnutí o vadě. Reklamační lhůta začíná běžet následující den po uplatnění odpovědnosti za vady.

Po marném uplynutí této lhůty (nebude-li v této době reklamace vyřízena) může spotřebitel buď požadovat výměnu věci, nebo může odstoupit od smlouvy, s čímž je spojena zmiňovaná restituční povinnost – navrácení kupní ceny a navrácení věci.

Témata článku: Průvodce nákupem, Reklama